Bài Thu Âm Lưu Trữ

 Tháng 08, 2012

 

 • Ngày 31  tháng 08, 2012- GIÁO TRÌNH LPP BUDDHADHAMMA - 33 Kinh Phúng tụng - xxxi) Không tri túc với các thiện pháp và không thối thất trong tinh cần.

 • Ngày 30  tháng 08, 2012- GIÁO TRÌNH LPP BUDDHADHAMMA - 33 Kinh Phúng tụng - xxx) Dao động đối với các pháp bị dao động và chánh tinh cần của người bị dao động ấy.

 • Ngày 29  tháng 08, 2012- GIÁO TRÌNH LPP BUDDHADHAMMA - 33 Kinh Phúng tụng - xxix) Kiến thanh tịnh và tinh cần theo tri kiến ấy.

 • Ngày 28  tháng 08, 2012- GIÁO TRÌNH LPP BUDDHADHAMMA - 33 Kinh Phúng tụng - xxxiii) Giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh.

 • Ngày 27  tháng 08, 2012- GIÁO TRÌNH LPP BUDDHADHAMMA - 33 Kinh Phúng tụng - xxvii) Giới suy khuyết và kiến suy khuyết.

 • Ngày 26  tháng 08, 2012- GIÁO TRÌNH LPP BUDDHADHAMMA - 33 Kinh Phúng tụng - xxvi) Giới thành tựu và kiến thành tựu.
 • Ngày 25  tháng 08, 2012- GIÁO TRÌNH LPP BUDDHADHAMMA - 33 Kinh Phúng tụng - xxv) Tinh cần và không dao động.

 • Ngày 24  tháng 08, 2012- GIÁO TRÌNH LPP BUDDHADHAMMA - 33 Kinh Phúng tụng - xxiv) Chỉ tướng và tinh cần tướng.

 • Ngày 23  tháng 08, 2012- GIÁO TRÌNH LPP BUDDHADHAMMA - 33 Kinh Phúng tụng - xxiii) Chỉ và quán.

 • Ngày 22  tháng 08, 2012- GIÁO TRÌNH LPP BUDDHADHAMMA - 33 Kinh Phúng tụng - xxii) Niệm lực và định lực.

 • Ngày 21  tháng 08, 2012- GIÁO TRÌNH LPP BUDDHADHAMMA - 33 Kinh Phúng tụng - xxi) Tư duy lực và tu tập lực.

 • Ngày 20  tháng 08, 2012- GIÁO TRÌNH LPP BUDDHADHAMMA - 33 Kinh Phúng tụng - xx) Các căn được chế ngự và ăn uống có tiết độ.

 • Ngày 19  tháng 08, 2012- GIÁO TRÌNH LPP BUDDHADHAMMA - 33 Kinh Phúng tụng - xix) Các căn không được chế ngự và ăn uống không tiết độ.

 • Ngày 18  tháng 08, 2012- GIÁO TRÌNH LPP BUDDHADHAMMA - 33 Kinh Phúng tụng -  xvii) Chánh niệm và tỉnh giác.

 • Ngày 17  tháng 08, 2012- GIÁO TRÌNH LPP BUDDHADHAMMA - 33 Kinh Phúng tụng - xvii) Thất niệm và bất chánh tri.

 • Ngày 16  tháng 08, 2012- GIÁO TRÌNH LPP BUDDHADHAMMA - 33 Kinh Phúng tụng - xvi) Vô hại và từ ái.
 • Ngày 15  tháng 08, 2012- GIÁO TRÌNH LPP BUDDHADHAMMA - 33 Kinh Phúng tụng - xv) Lời nói nhu thuần và tiếp đón thân tình.

 • Ngày 14  tháng 08, 2012- GIÁO TRÌNH LPP BUDDHADHAMMA - 33 Kinh Phúng tụng - xiv) Kham nhẫn và nhu hòa.
 • Ngày 13  tháng 08, 2012- GIÁO TRÌNH LPP BUDDHADHAMMA - 33 Kinh Phúng tụng - xiii) Chánh trực và liêm sĩ.

 • Ngày 12  tháng 08, 2012- GIÁO TRÌNH LPP BUDDHADHAMMA - 33 Kinh Phúng tụng - xii) Thiện xảo về xứ và thiện xảo về phi xứ.

 • Ngày 11  tháng 08, 2012- GIÁO TRÌNH LPP BUDDHADHAMMA - 33 Kinh Phúng tụng - xi) Xứ thiện xảo và duyên khởi thiện xảo.

 • Ngày 10  tháng 08, 2012- GIÁO TRÌNH LPP BUDDHADHAMMA - 33 Kinh Phúng tụng - x) Giới thiện xảo và tác ý thiện xảo.

 • Ngày 09  tháng 08, 2012- GIÁO TRÌNH LPP BUDDHADHAMMA - 33 Kinh Phúng tụng -  ix) Ðẳng chí thiện xảo và xuất khởi đẳng chí thiện xảo.

 • Ngày 08  tháng 08, 2012- GIÁO TRÌNH LPP BUDDHADHAMMA - 33 Kinh Phúng tụng - viii) Nhập tội thiện xảo và xuất tội thiện xảo.

 • Ngày 07  tháng 08, 2012- GIÁO TRÌNH LPP BUDDHADHAMMA - 33 Kinh Phúng tụng - vii) Thiện ngôn và thiện hữu.

 • Ngày 06  tháng 08, 2012- GIÁO TRÌNH LPP BUDDHADHAMMA - 33 Kinh Phúng tụng - vi) Ác ngôn và ác hữu.

 • Ngày 05  tháng 08, 2012- GIÁO TRÌNH LPP BUDDHADHAMMA - 33 Kinh Phúng tụng - v) Tàm và quý.

 • Ngày 04  tháng 08, 2012- GIÁO TRÌNH LPP BUDDHADHAMMA - 33 Kinh Phúng tụng - iv) Vô tàm và vô quý.

 • Ngày 03  tháng 08, 2012- GIÁO TRÌNH LPP BUDDHADHAMMA - 33 Kinh Phúng tụng - iii) Hữu kiến và vô hữu kiến.

 • Ngày 02  tháng 08, 2012- GIÁO TRÌNH LPP BUDDHADHAMMA - 33 Kinh Phúng tụng - ii) Vô minh và hữu ái.

 • Ngày 01  tháng 08, 2012- GIÁO TRÌNH LPP BUDDHADHAMMA - 33 Kinh Phúng tụng - i) Danh và sắc.

 •  

  Bài thu âm lưu trữ năm  2012- | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |