LỚP PHẬT PHÁP BUDDHADHAMMA- Buddhadhamma

  www.chuaphapluan.com
www.lopphatphap.net

Bài Học Lưu Trữ

 Tháng 04, 2024            

 

 • Ngày 31  tháng 04, 2024         -...: ...-....

 • Ngày 30  tháng 04, 2024        - Tương Ưng Bộ: Tập III - Chương I. Tương Ưng Uẩn - Phần I-Phẩm ... - Bài .... Kinh...

 • Ngày 29  tháng 04, 2024          -Phật Pháp Cơ Bản- Bài 37. Ứng dụng lời Phật dạy- ... ak . 

 • Ngày 28  tháng 04, 2024            -Pāli Pháp Cú: XX. Phẩm ... - Kệ số ....

 • Ngày 27  tháng 04, 2024            - Tương Ưng Bộ: Tập III - Chương I. Tương Ưng Uẩn - Phần I-Phẩm ... - Bài .... Kinh ...

 • Ngày 26  tháng 04, 2024            - Thắng Pháp Phổ Thông: Bài ... ...

 • Ngày 25  tháng 04, 2024            -Pāli Pháp Cú: XX. Phẩm ... - Kệ số..

 • Ngày 24  tháng 04, 2024            - Tương Ưng Bộ: Tập III - Chương I. Tương Ưng Uẩn - Phần I-Phẩm ... - Bài .... Kinh...

 • Ngày 23  tháng 04, 2024            - Tương Ưng Bộ: Tập III - Chương I. Tương Ưng Uẩn - Phần I-Phẩm ... - Bài .... Kinh...

 • Ngày 22  tháng 04, 2024            - Phật Pháp Cơ Bản- Bài 37. Ứng dụng lời Phật dạy- ...

 • Ngày 21  tháng 04, 2024           -Pāli Pháp Cú: XX. Phẩm ... - Kệ số ...

 • Ngày 20  tháng 04, 2024           - Tương Ưng Bộ: Tập III - Chương I. Tương Ưng Uẩn - Phần I-Phẩm ... - Bài .... Kinh...

 • Ngày 19  tháng 04, 2024           - Thắng Pháp Phổ Thông: Bài ... ...

 • Ngày 18  tháng 04, 2024           - Pāli Pháp Cú: XX. Phẩm... ... - Kệ số..

 • Ngày 17  tháng 04, 2024           - Tương Ưng Bộ: Tập III - Chương I. Tương Ưng Uẩn - Phần I-Phẩm ... - Bài .... Kinh...

 • Ngày 16  tháng 04, 2024           - Tương Ưng Bộ: Tập III - Chương I. Tương Ưng Uẩn - Phần I-Phẩm Chính Mình Là Hải Đảo. - Bài 292. Nếu quá, hiện, vị lai là nhất thể thì cần gì nghi hoặc? Kinh Vô Thường II (Dutiya-aniccasuttaṃ)

 • Ngày 15  tháng 04, 2024           - Phật Pháp Cơ Bản- Bài 37. Ứng dụng lời Phật dạy- Như lý tác ý- Phần C. Như lý tác ý và huân tu huệ quán.

 • Ngày 14  tháng 04, 2024           -  Pāli Pháp Cú: XX. Phẩm Đạo Lộ (Maggavagga) -Kệ số 1, 2, 3, 4 (dhp 273, 274, 275, 276)

 • Ngày 13 tháng 04, 2024           - Tương Ưng Bộ: Tập III - Chương I. Tương Ưng Uẩn - Phần I-Phẩm Chính Mình Là Hải Đảo. - Bài 291. Giác ngộ là con đường chuyển hóa. Kinh Vô Thường (Aniccasuttaṃ).

 • Ngày 12  tháng 04, 2024          - Thắng Pháp Phổ Thông: Bài 84. Hiện tượng tử sanh (catupaṭisandhikama)- Giòng tâm thức kết nối tử sanh.

 • Ngày 11  tháng 04, 2024           -Pāli Pháp Cú: XIX. Phẩm Chấp Pháp (Dhammaṭṭhavagga) ... - Kệ số 16, 17 (dhp 271, 272).

 • Ngày 10  tháng 04, 2024           - Tương Ưng Bộ: Tập III - Chương I. Tương Ưng Uẩn - Phần I-Phẩm Chính Mình Là Hải Đảo - Bài 290. Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Kinh Con Ðường (Paṭipadāsuttaṃ).

 • Ngày 09 tháng 04, 2024           - Tương Ưng Bộ: Tập III - Chương I. Tương Ưng Uẩn - Phần I-Phẩm Chính Mình Là Hải Đảo. - Bài 289. Khó phân chân vọng, là ta hay mình? Kinh Chính Mình Là Hải Đảo (Attadīpasuttaṃ).

 • Ngày 08  tháng 04, 2024            - Phật Pháp Cơ Bản- Bài 37. Ứng dụng lời Phật dạy- Như lý tác ý- Phần B. Như lý tác ý và nếp sống hiền thiện.

 • Ngày 07  tháng 04, 2024          - Pāli Pháp Cú: XIX. Phẩm Chấp Pháp (Dhammaṭṭhavagga) - Kệ số 15 (dhp 270).

 • Ngày 06  tháng 04, 2024          - - Tương Ưng Bộ: Tập III - Chương I. Tương Ưng Uẩn - Phần I-Phẩm Không Phải Của Các Thầy - Bài 285, 286, 287, 288-Muốn qua bờ bên kia phải bỏ bờ này . Kinh Thuận Pháp I, II, III, IV (Anudhammasuttaṃ, Dutiya-anudhammasuttaṃ, Tatiya-anudhammasuttaṃ, Catuttha-anudhammasuttaṃ ).

 • Ngày 05  tháng 04, 2024           - Thắng Pháp Phổ Thông: Bài giảng bổ túc .Tu tiến với đề tài bốn phạm trú (Brahmavihāra).

 • Ngày 04 tháng 04, 2024           -Pāli Pháp Cú: XIX. Phẩm Chấp Pháp (Dhammaṭṭhavagga) - Kệ số 13, 14 (Dhp 268, 269).

 • Ngày 03  tháng 04, 2024         - Tương Ưng Bộ: Tập III - Chương I. Tương Ưng Uẩn - Phần I-Phẩm Không Phải Của Các Thầy - Bài 284. Đã, đang, và sẽ. Kinh Ānanda II (Dutiyānandasuttaṃ).

 • Ngày 02  tháng 04, 2024         - Tương Ưng Bộ: Tập III - Chương I. Tương Ưng Uẩn - Phần I-Phẩm Không Phải Của Các Thầy - Bài 283. Không biết không phải vì không thể biết. Kinh Ānanda (Ānandasuttaṃ).

 • Ngày 01 tháng 04, 2024         -Phật Pháp Cơ Bản- Bài 37. Ứng dụng lời Phật dạy- Như lý tác ý.

  -o0o-

  Bài học lưu trữ

  Bài học lưu trữ năm  2024- | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01

  Bài học lưu trữ năm  2023- | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01

  Bài học lưu trữ năm  2022- | 12  | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01

  Bài học lưu trữ năm  2021- | 12  | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01

  Bài học lưu trữ năm  2020- | 12  | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 |01