NHẬT HÀNH
 
Chủ Nhật ngày 18 tháng 08, năm 2019

Giảng Sư
:TT
Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: TK Minh Hạnh.
Tri chúng: PT

Bài học hôm nay GIÁO TRÌNH LỚP PHẬT PHÁP BUDDHADHAMMA-

-Phần I- LỜI MỞ ĐẦU GIỜ HỌC (Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng.)
 
Namo Buddhaya. Đây là chương trình Phật Pháp Buddhadhamma trên paltalk Mỗi ngày hai giờ, giờ mùa hè, Việt Nam  từ 8:00 đến 10:00 PM tối, Houston 8:00 đến 10:00 sáng, NY 9:00 đến 11:00 sáng, Cali 6:00 đến 8:00 sáng, Paris 3:00 đến 5:00 chiều, Sydney 11:00  tối đến 1:00 sáng. Con...... thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu

Hôm nay Chủ Nhật ngày 18 tháng 08, năm 2019, Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay Giáo Trình Trường Bộ Kinh- Dìgha Nikàya -Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Bài 34. Kinh Thập thượng (Dasuttara sutta) 6.3  SÁU PHÁP CẦN PHẢI BIẾN TRI-  sẽ do TT Tuệ Siêu giảng giải.

 

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh TT Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.
(TT Minh Hạnh)
 
Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.
 
Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.
 
Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.
 
Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
 
*****************************
______________________________
 
(Phần II )
Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng
 
Bài họchôm nay Giáo Trình Trường Bộ Kinh Dìgha Nikàya-Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, Bài

34. Kinh Thập thượng (Dasuttara sutta).6.3- SÁU PHÁP CẦN PHẢI BIẾN TRI-sẽ do TT Tuệ Siêu giảng giải.


Tập II (Kinh số 17-34)

(17) Kinh Ðại Thiện-kiến vương (Mahà-Sudassana Sutta)
(18) Kinh Xà-ni-sa (Janavasabha Sutta)
(19) Kinh Ðại Ðiền-tôn (Mahà-Govinda Sutta)
(20) Kinh Ðại hội (Mahà-Samaya Sutta) (a)
(21) Kinh Ðế-thích sở vấn (Sakka-panha Sutta) (a)
(22) Kinh Ðại niệm xứ (Mahà-Satipatthàna Sutta) (a)
(23) Kinh Tệ-túc (Pàyàsi Sutta)
(24) Kinh Ba-lê (Pàtika Sutta)
(25) Kinh Ưu-đàm-bà-la Sư tử hống (Udumbarika-Sìhanàdà Sutta)
(26) Kinh Chuyển luân thánh vương Sư tử hống (Cakkavatti-Sìhanàda Sutta)
(27) Kinh Khởi thế nhân bổn (Agganana Sutta)
(28) Kinh Tự hoan hỷ (Sampasàdaniya Sutta)
(29) Kinh Thanh tịnh (Pàsàdika Sutta)
(30) Kinh Tướng (Lakkhana Sutta)
(31) Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Singàlovàda Sutta) (a)
(32) Kinh A-sá-nang-chi (Atànàtiya Sutta)
(33) Kinh Phúng tụng (Sangiti Sutta)
(34) Kinh Thập thượng (Dasuttara Sutta)

[Tập I (1-16)] [Tập II (17-34)]

Trường Bộ Kinh
                                                 


GIÁO TRÌNH TRƯỜNG BỘ KINH HƯỚNG DẪN BÀI HỌC

NGÀY 18/08/2019

34. Kinh Thập thượng (Dasuttara sutta)6.3

 

SÁU PHÁP CẦN PHẢI BIẾN TRI

Cha dhammā bahukārā, cha dhammā bhāvetabbā, cha dhammā pariññeyyā, cha dhammā pahātabbā, cha dhammā hānabhāgiyā, cha dhammā visesabhāgiyā, cha dhammā duppaṭivijjhā, cha dhammā uppādetabbā, cha dhammā abhiññeyyā, cha dhammā sacchikātabbā.

Có sáu pháp có nhiều tác dụng, có sáu pháp cần phải tu tập, có sáu pháp cần phải biến tri, có sáu pháp cần phải đoạn trừ, có sáu pháp chịu phần tai hại, có sáu pháp đưa đến thù thắng, có sáu pháp rất khó thể nhập, có sáu pháp cần được sanh khởi, có sáu pháp cần được thắng tri, có sáu pháp cần được tác chứng.

katame cha dhammā pariññeyyā? cha ajjhattikāni āyatanāni — cakkhāyatanaṃ, sotāyatanaṃ, ghānāyatanaṃ, jivhāyatanaṃ, kāyāyatanaṃ, manāyatanaṃ. ime cha dhammā pariññeyyā.

iii) Thế nào là sáu pháp cần phải biến tri? Sáu nội xứ: Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Ðó là sáu pháp cần phải biến tri.

Chú thích sau đây trích từ KHO TÀNG PHÁP HỌC, pháp sư Giác Giới biên soạn:

[340] Sáu pháp cần biến tri (Pariññeyyā dhammā):

Đây là sáu nội xứ (Ajjhatikāyatana), sáu giác quan để nhận thức đối tượng:

1. Nhãn xứ (Cakkhvāyatana), là mắt hay thần kinh nhãn, giác quan nhìn cảnh sắc.

2. Nhĩ xứ (Sotāyatana), là tai hay thần kinh nhĩ, giác quan nghe tiếng.

3. Tỷ xứ (Ghānayatana), là mũi hay thần kinh tỷ, giác quan ngửi mùi.

4. Thiệt xứ (Jivhāyatana), là lưỡi hay thần kinh thiệt, giác quan nếm vị.

5. Thân xứ (Kāyāyatana), là thần kinh thân, giác quan xúc chạm vật thể.

6. Ý xứ (Mānāyatana), là tâm thức, giác quan suy nghĩ, nhận thức.

Sáu nội xứ, có chỗ dịch là lục nhập hay lục căn (Saḷāyatana); cũng được gọi là quyền (indriya) như nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, ý quyền. Vì sáu giác quan này có chức năng đặc biệt .

D.III.243; M.III.216; Vbh.70..

 

 

THẢO LUẬN

 

 

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

 

https://www.budsas.org/uni/u-kinh-truongbo/truong01.htm

TIN TỨC PHẬT GIÁO

-----------------

Phần III:
 
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

 
Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
 
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi.  Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn.  Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.
 
Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.
 
Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya
mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp - BUDDHADHAMMA xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.