NHẬT HÀNH
 
Chủ Nhật ngày 13 tháng 10, năm 2019
Giảng Sư
:TT
Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: TK Minh Hạnh.
Tri chúng: PT

Bài học hôm nay GIÁO TRÌNH LỚP PHẬT PHÁP BUDDHADHAMMA-

-Phần I- LỜI MỞ ĐẦU GIỜ HỌC (Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng.)
 
Namo Buddhaya. Đây là chương trình Phật Pháp Buddhadhamma trên paltalk Mỗi ngày hai giờ, giờ mùa hè, Việt Nam  từ 8:00 đến 10:00 PM tối, Houston 8:00 đến 10:00 sáng, NY 9:00 đến 11:00 sáng, Cali 6:00 đến 8:00 sáng, Paris 3:00 đến 5:00 chiều, Sydney 11:00  tối đến 1:00 sáng. Con...... thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu

Hôm nay Chủ Nhật ngày 13 tháng 10, năm 2019, Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay Giáo Trình Trung Bộ Kinh-  Majjhima Nikàya -Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt.-Bài 5. Kinh Không Uế Nhiễm (Anangana sutta) (76-83) sẽ do TT Tuệ Siêu giảng giải.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.
Chúng con xin kính thỉnh TT Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.
(TT Minh Hạnh)
 
Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.
 
Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.
 
Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.
 
Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
 
*****************************
______________________________
 
(Phần II )
Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng
 
Bài họchôm nay Giáo Trình Trung Bộ Kinh  Majjhima Nikàya-Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt,

-5. Kinh Không Uế Nhiễm (Anangana sutta)(76-83) sẽ do TT Tuệ Siêu giảng giải.

------------------

Trung Bộ Kinh
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

GIÁO TRÌNH TRUNG BỘ KINH HƯỚNG DẪN BÀI HỌC

NGÀY 13/10/2019

 

5. Kinh Không Uế Nhiễm (Anangana sutta) (76-83)

 

76. Tại sao gọi là Kinh Không Uế Nhiễm?

Tên kinh được gọi là Kinh Không Uế Nhiễm nội dung đề cập tới bốn hạng người dựa trên sự uế nhiễm và không uế nhiễm.

 

77. Đại ý Kinh Không uế nhiễm là gì?

Trong pháp thoại ngắn dành cho chư tỳ kheo, Tôn giả Sàriputta nói về hai hạng người uế nhiễm và hai hạng người không uế nhiễm. Trong bốn hạng người đó thì có hai hạng người ưu thắng hai hạng hạ liệt. Tôn giả Mahàmoggallàna với những câu hỏi tiếp theo trong hình thức vấn đáp để Tôn giả Sàriputta khai triển rộng rãi ý nghĩa của đề tài.

78. Xin tóm tắt về Tôn giả Sàriputta  và Tôn giả Mahàmoggallàna

Đó là hai bậc thượng thủ thinh văn đệ tử Phật. Tôn giả Sàriputta được Đức Phật xác nhận là bậc đệ nhất trí tuệ trong hàng đệ tử trong Tôn giả Mahàmoggallàna là bậc đệ nhất thần thông. Hai ngài là hai vị giáo thọ thường đi theo Đức Phật để hướng dẫn tu học cho hàng tỳ kheo. Tôn giả Sàriputta thường hướng dẫn về pháp học và khai tâm cho những người mới đến với Phật pháp trong lúc ngài Mahàmoggallàna thường hướng dẫn về pháp hành cho những người muốn đi xa trong sự thực hành thiền định.

 

79. Bốn hạng người được đề cập là gì?

A. Bản thân uế nhiễm, không tự biết mình uế nhiễm.

B. Bản thân uế nhiễm, tự biết mình uế nhiễm.

C. Bản thân không uế nhiễm, không tự biết mình không uế nhiễm.

D. Bản thân không uế nhiễm, tự biết mình uế nhiễm.

 

80. Uế nhiễm (sāngaṇa)

Đó là những suy nghĩ, ý muốn không đẹp, không hiền thiện trong cuộc sống hằng ngày. Đoạn sau của bài kinh Tôn giả Sàriputta đưa ra những thí dụ điển hình về sự cấu uế.

 

81. Như thật tuệ tri (yathābhūtaṃ pajānāti)

Đây là cụm từ mang nhiều ý nghĩa sâu sắc tuỳ theo ngữ cảnh. Trong bài kinh nầy nên hiểu là “ý thức một cách xác thực”.

 

82. Hai hạng người hạ liệt là gì? Tại sao gọi là hạ liệt?

 Đó là hai hạng người: Bản thân uế nhiễm, không tự biết mình uế nhiễm (A). và bản thân không uế nhiễm, không tự biết mình không uế nhiễm (C). Sở dĩ hai hạng người nầy được xem là hạ liệt vì chính sự thiếu ý thức xác thực về bản thân, cho dù mình không uế nhiễm, thì sự thiếu ý thức đó sẽ dẫn đến chỗ thối đoạ về sau. Như một đứa trẻ hồn nhiên vô tội nhưng thiếu ý thức về cái tốt cái xấu thì sự hồn nhiên vô tội đó dễ đánh mất.

 

83. Hai hạng người ưu thắng là gì? Tại sao gọi là ưu thắng?

Đó là hai hạng người: Bản thân uế nhiễm, tự biết mình uế nhiễm (B) và  bản thân không uế nhiễm, không tự biết mình không uế nhiễm (D). Chính ý thức biết rõ bản thân thế nào đưa đến sự tiến bộ hơn trong tương lai.

 

(còn tiếp)

 

-----------------

Phần III:
 
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

 
Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
 
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi.  Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn.  Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.
 
Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.
 
Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya
mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp - BUDDHADHAMMA xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.