NHẬT HÀNH
 

Thứ Ba, ngày 16 tháng 04, năm 2024
Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: TK Minh Hạnh.
Tri chúng: PT
LỚP PHẬT PHÁP BUDDHADHAMMA- Buddhadhamma: www.chuaphapluan.com & www.lopphatphap.net

Phần I- LỜI MỞ ĐẦU GIỜ HỌC (Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng.)  

Namo Buddhaya. Đây là chương trình Phật Pháp Buddhadhamma trên mạng internet qua Paltalk, Facebook và Zoom.Mỗi ngày hai giờ, giờ mùa giờ mùa Hè, Việt Nam từ 8:00 đến 10:00 PM tối, Houston 8:00 đến 10:00 sáng, NY 9:00 đến 11:00 sáng, Cali 6:00 đến 8:00 sáng, Paris 3:00 đến 5:00 chiều, Sydney 11:00 tối đến 1:00 sáng.. Con...... thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu.

Hôm nay Thứ Ba, ngày 16, tháng 04, năm 2024, Phật lịch 2567. Bài học hôm nay Môn Học KINH TƯƠNG ƯNG – SAṂYUTTANIKĀYA - Tập III - Chương I. Tương Ưng Uẩn. Phần I-Phẩm Chính Mình là Hải Dảo . (S, II, 331). Bài 292-NẾU QUÁ, HIỆN, VI LAI LÀ NHẤT THỂ THÌ CẦN GÌ NGHI HOẶC?-  Kinh Vô Thường II (Dutiya-aniccasuttaṃ). Tỳ kheo Giác Đẳng soạn dịch. TT Tuệ Quyền giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh TT Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.
(TT Minh Hạnh)
Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)

*****************

Kính cung thỉnh (HT Tuệ Siêu) dẫn nhập pháp thoại hôm nay.
Sau phần dẫn nhập Tri chúng nói lời tri ân Giảng sư dẫn nhập
“Chúng con kính tri ân HT Tuệ Siêu ”

oo0oo

Bài 292-NẾU QUÁ, HIỆN, VI LAI LÀ NHẤT THỂ THÌ CẦN GÌ NGHI HOẶC?- Kinh Vô Thường II (Dutiya-aniccasuttaṃ).

Do không thấy được năm uẩn, hay tất cả pháp hữu vi, là luôn biến đổi, khó như ý, không nằm trong chủ quyền nên chúng sanh nuôi dưỡng ái chấp, mạn chấp, và kiến chấp đối với thực tại. Vấn đề không nằm yên ở đó. Chính không thấy được chân tướng thực tại nên suy diễn và chấp thủ sai lạc về quá khứ ngoài tầm nhìn. Cũng từ cái nhìn sai về quá khứ tạo thành kiến chấp sai lạc ở tương lai. Một người thấu suốt thực tại sẽ không có những nghi hoặc hay giả thuyết về những gì thuộc quá khứ và tương lai vốn không gì khác biệt bởi quá khứ từng là hiện tại và hiện tại sẽ là quá khứ. Vị lai cũng không khác biệt. Đây chính thật là điểm “nhất như”

Kinh Văn:

Sāvatthinidānaṃ.

“Rūpaṃ, bhikkhave, aniccaṃ. Yadaniccaṃ taṃ dukkhaṃ; yaṃ dukkhaṃ tadanattā; yadanattā taṃ ‘netaṃ mama, nesohamasmi, na meso attā’ti evametaṃ yathābhūtaṃ sammappaññāya daṭṭhabbaṃ.

Nhân duyên ở Sāvatthi …

Này chư Tỳ khưu, sắc là vô thường. Cái gì vô thường là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã, cần phải như thật quán với chánh trí như vầy: “Cái này không phải của ta; cái này không phải là ta; cái này không phải tự ngã của ta”.

Vedanā aniccā …
saññā aniccā …
saṅkhārā aniccā …

viññāṇaṃ aniccaṃ. Yadaniccaṃ taṃ dukkhaṃ; yaṃ dukkhaṃ tadanattā; yadanattā taṃ ‘netaṃ mama, nesohamasmi, na meso attā’ti evametaṃ yathābhūtaṃ sammappaññāya daṭṭhabbaṃ.

Thọ là vô thường …
Tưởng là vô thường …
Hành là vô thường …

Này chư Tỳ khưu, thức là vô thường. Cái gì vô thường là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã, cần phải như thật quán với chánh trí như vầy: “Cái này không phải của ta; cái này không phải là ta; cái này không phải tự ngã của ta”.

Evametaṃ yathābhūtaṃ sammappaññāya passato pubbantānudiṭṭhiyo na honti. Pubbantānudiṭṭhīnaṃ asati, aparantānudiṭṭhiyo na honti. Aparantānudiṭṭhīnaṃ asati, thāmaso parāmāso na hoti. Thāmase parāmāse asati rūpasmiṃ …vedanāya … saññāya … saṅkhāresu … viññāṇasmiṃ cittaṃ virajjati vimuccati anupādāya āsavehi.

Vimuttattā ṭhitaṃ. Ṭhitattā santusitaṃ. Santusitattā na paritassati. Aparitassaṃ paccattaññeva parinibbāyati.

‘Khīṇā jāti, vusitaṃ brahmacariyaṃ, kataṃ karaṇīyaṃ, nāparaṃ itthattāyā’ti pajānātī”ti.

Do quán đúng theo thực tánh với chánh trí như vậy, vị ấy không có các tư kiến về quá khứ. Do không có các tư kiến về quá khứ nên không có các tư kiến về tương lai. Do không có các tư kiến về tương lai, vị ấy không cố chấp. Do không có cố chấp đối với sắc … đối với thọ … đối với tưởng … đối với các hành … đối với thức, vị ấy ly tham và giải thoát các lậu hoặc do không chấp thủ. Do giải thoát, vị ấy an trụ.

Do an trụ, vị ấy toại nguyện. Do toại nguyện, vị ấy không hy cầu.

Do không hy cầu, vị ấy tự mình chứng niết bàn.  Vị ấy biết: ” Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa”.

Chú Thích

Phần đầu của bài kinh nầy, giống như bài kinh trước, Phật dạy về quán chiếu năm uẩn sanh diệt thấy rõ vô thường. Từ đó nhận ra bản chất khổ đau và vô ngã.

Câu “Do quán đúng theo thực tánh với chánh trí như vậy, vị ấy không có các tư kiến về quá khứ (evametaṃ yathābhūtaṃ sammappaññāya passato pubbantānudiṭṭhiyo na honti) có nghĩa là một khi hành giả thấy rõ bản chất vô thường, khổ não, vô ngã của năm uẩn thì không còn có những kiếp chấp sai lạc về quá khứ. Điều nầy dẫn tới “Do không có các tư kiến về quá khứ nên không có các tư kiến về tương lai (pubbantānudiṭṭhīnaṃ asati, aparantānudiṭṭhiyo na honti) là tác động liên hoàn.

Chấp kiến quá khứ (pubbāntānuditthiyo) và chấp kiến tương lai (aparāntānuditthiyo) vốn là những kiếp chấp sâu nặng được đề cập trong Kinh Phạm Võng (Brahmajāla Sutta DN No. 1) khi Đức Phật dạy về 62 tà kiến.

Theo Sớ Giải thì cụm từ thāmasā parāmāso bao gồm cả hai kiến giải sai lạc  (ditthithāmaso ) và chấp thủ kiến giải sai lạc (ditthiparāmāso).

Tỳ khưu Giác Đẳng  dịch và biên soạn giáo trình

Thỉnh pháp sư:

Tri chúng thay mặt đại chúng thỉnh pháp sư.

Trước khi đọc kệ thỉnh pháp sư nói như sau:

- Xin thính chúng cùng thành tâm thỉnh pháp sư

KỆ THỈNH PHÁP SƯ

Áp dụng 1.5.2022

Lưu ý:

Người tụng có thể thể tuỳ chọn tụng ngắn hoặc dài

Đối với nội dung bài học (dài) thì (tụng bản ngắn).

Đối với nội dung bài học (ngắn) thì (tụng bản dài).

Bản ngắn

Hàng thiện tín mãi mê trần cảnh
Nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan
ít khi tâm trí rảnh rang
Não phiền kết buộc sân tham còn nhiều

Nghe Chánh Pháp như người được ngọc
Nghe Pháp nhiều chư Phật ngợi khen
Phước sanh trí tuệ vô biên
Ðường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng

Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo
Quỳ nơi đây tâm đạo tín thành
Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành
Ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. (lạy)

Bản dài

Thuở đức Phật viên thành chánh giác
Gẫm đạo mầu diệu pháp cao thâm
Phân vân chưa chuyển pháp luân
Phạm thiên hầu Phật tâm thành cầu xin


Bạch Thế Tôn muôn nghìn ân đức
Pháp vô biên mãn túc khai hoa
Mong Ngài chuyển pháp đăng tòa
Chúng sanh ít bụi may mà đủ duyên

Như hoa sen đẹp xinh mùa hạ
Ðóa vươn cao đóa lả mặt hồ
Ðóa còn tận đáy bùn nhơ
Chúng sanh căn trí tỏ mờ khác nhau

Vì bi mẫn ngưỡng cầu tế độ
Ngự thuyền từ cứu khổ quần mê
Chút duyên chút phước bồ đề
Chút nhân chút quả quay về thiện tâm

Phạm thiên vẫn vi trần phủ phục
Lời thiết tha bi đức sáng ngời
Pháp Vương im lặng nhận lời
Về vườn Lộc giả vì đời chuyển luân

Thuyết trung đạo Kiều Trần đại ngộ
Liễu niết bàn vô khổ vô sanh
Thế gian Tam Bảo tựu thành
Tỳ kheo năm vị đạo hành viên dung

Rồi từ đó Phật dùng trống Pháp
Gióng đêm thâu tỉnh giấc mộng trường
Dãi dầu nắng gió tuyết sương
Hoằng khai giáo hóa mở đường độ sinh

Bởi cớ tích sự tình ngày trước
Ðại phạm thiên mãi được tán dương
Kính thành dâng cúng hoa hương
Thỉnh Ngài thuyết pháp noi đường từ bi

Hàng thiện tín mãi mê trần cảnh
Nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan
ít khi tâm trí rảnh rang
Não phiền kết buộc sân tham còn nhiều

Nghe Chánh Pháp như người được ngọc
Nghe Pháp nhiều chư Phật ngợi khen
Phước sanh trí tuệ vô biên
Ðường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng

Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo
Quỳ nơi đây tâm đạo tín thành
Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành
Ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. (lạy)

-o0o-

Sau khi kết thúc kệ thỉnh pháp sư nói như sau:

-  Đã đến thời thích hợp, chúng con kính cung thỉnh pháp sư thuyết giảng.

-ooOoo-

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)
Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ “không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hoá tâm ý, như lời chư Phật dạy”. Kính cám ơn quý Ops đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc, cát tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Thế Tôn.  Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.  
Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya
mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp - BUDDHADHAMMA xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.