THƯ NGỎ  | ĐỊA CHỈ | PHƯƠNG DANH CÔNG ĐỨC |


Danh sách Phật tử hùn phước yểm trợ chi phí lên Net cho Chư Tăng ở VN từ năm 2009 đến nay.

Quư đạo hữu muốn hùn phước Quỹ Hộ Pháp ở Canada xin liên lạc với đ/h Lệ Chánh nick lechanh_1, ở Hoa Kỳ liên lạc với đ/h Anitya nick Anitya, ở Âu Châu có thể gửi về cho đ/h Lệ Chánh hoặc đ/h Anitya hay gửi thẳng về cho TT Tuệ Siêu ở Việt Nam. Chân thành cảm ơn.

Cập nhật ngày 30 tháng 07, 2013

Theo danh sách chính thức, chư Tăng VN hiện nay gồm có 6 vị: TT Tuệ Siêu, ĐĐ Pháp Đăng, ĐĐ Tuệ Quyền, ĐĐ Pháp Tân, ĐĐ Pháp Tín. Ở nước ngoài có Ni Sư Liễu Pháp, như vậy chi phí lên Net cho chư Tăng mỗi tháng vào khoảng $350.00 đến $ 400.00, một năm khoảng $4,000.00 đến 4,500.00 kể cả chi phí mua nick xanh cho chư Tăng.

Danh sách USD CAD EURO VND   Hoán chuyển ra  USD
             
             
Anitya 30.00         30.00
Cẩm Vân   50.00        
NguonDucHanh   100.00        
Huệ Ngọc 50.00         50.00
Hoa Nguyệt   50.00        
VoThuong09 100.00         100.00
Nhut Huynh 100.00         100.00
             
             
          Tổng số năm 2012 1313.00
Huệ Ngọc 40.00         40.00
Huệ Ngọc 40.00         40.00
Nguyen Thi Huong   50.00     Hối suất ngày 28/05/12 48.00
HoaNguyet8   50.00       48.00
Anitya 50.00             50.00
An  Danh 100.00             100.00
HueNgoc 100.00              100.00
GĐ Thuỷ Tiên 300.00         300.00
Nhưkhong_1 100.00         100.00
Tcdanh_3 50.00         50.00
Nhuthuynh109 100.00         100.00
TN Dhamma Sari   200.00     Hối suất ngày 16 tháng 01, 2012 197.00
Vothuong09 100.00         100.00
Anitya 40.00         40.00
             
          Tổng số năm 2011 1,232.00
             
Anitya 40.00         40.00
GĐ Thuỷ Tiên 300.00         300.00
Nhựt Hùynh 100.00         100.00
Anitya 40.00         40.00
Anitya 40.00         40.00
Anitya 40.00         40.00
Trần Thị Hương   50.00     Hối suất ngày 19 tháng 7, 2011 50.00
Van Yen Dung 120.00         120.00
Anitya 100.00       ngày 06 tháng 03, 2011 100.00
LGN 50.00       ngày 06 tháng 03, 2011 50.00
Thi Hue Le-Nguyen 50.00       nhận ngày 25 tháng 02, 2011 50.00
TN Dhamma Sari   200.00     Hối suất 2/7/2011 2:35 PM 202.00
            100.00
Vothuong09 100.00          
          Tổng số năm 2010 1,775
DieuHanh 10 120.00         120.00
GD Ngô Ngọc 100.00         100.00
Anitya 40.00         40.00
Anitya 105.00         105.00
Anitya 40.00         40.00
Anitya 40.00         40.00
NguonDucHanh 135.00         135.00
Anitya 40.00         40.00
VinhDieuTinh     200.00   Hối suất 5/31/2010 7:21:13 PM 245.00
Vothuong09 100.00         100.00
Dieuhanh_10 120.00         120.00
Nguon Duc Hanh 75.00         75.00
Dieu Nghiem

300.00

        300.00
TN DhammaSari   200.00     Hối suất 1/31/2010 7:12:28 AM 187.00
HoaNguyet_8   50.00     Hối suất  01/15/2010 7:21:48 AM 48.00
Anitya

80.00

        80.00
             
             
          Tổng số năm  2009 2,629.00
TN Jinaputta   50.00     Hối suất 10/24/2009 6:24:08 AM 47.00
TranThiHuong   50.00     Hối suất 10/24/2009 6:24:08 AM 47.00
Dieuhanh_10 120.00         120.00
Truc Vy   150.00     Hối suất 9/30/2009 5:45:35 AM 139.00
NThành Công 200.00         200.00
Nhu Hạnh 320.00         320.00
VanYenDung 120.00         120.00
Buongbo       2,000,000.00 (Hai triệu VND) 112.00
TnDhamma Sari   200.00     Hối suất 5/29/2009 7:41:08 PM 183.00
MinhLac   200.00      Hối suất 5/29/2009 7:41:08 PM 183.00
Batphong2008 100.00         100.00
VoBatPhi 200.00         200.00
Mudita   50.00     Hối suất 3/18/2009 6:05:12 AM 39.00
Nguonduchanh   150.00       120.00
TN Dieu Linh   50.00     Hối suất 3/12/2009 5:53:49 AM 38.00
Hoa Nguyet 50.00         50.00
Le chanh   200.00     Hối suất 3/11/2009 5:38:53 PM 155.00
Dieuhanh_10   120.00     Hối suất 3/11/2009 5:40:31 PM 93.00
Huệ Ngọc 100.00         100.00
Vothuong09 100.00         100.00
Anitya 40.00         40.00
Trinh Kim Thanh   150.00     Hối suất ngày 1/13/2009 11:09:18 123.00
             
             
Cộng            
Nhu Cầu            


 •  

  Tường tŕnh chi tiết

   

 • Sư Minh Hạnh đă gửi về cho Sư Tuệ Siêu $200.00 CAD

 • Anitya gửi về cho Sư Tuệ Siêu nhận ngày 31 tháng 05 số tiền  $ 250.00

 • Anitya : $30.00 USD ngày 27 tháng 05, 2013

 • Cẩm Vân(Tamgio) $ 50.00 CAD Sư Minh Hạnh nhận ngày 13 tháng 05, 2013

 • Huệ Ngọc: $ 50.00 USD Anitya nhận ngày 27 tháng 05, 2013

 • NguonDucHanh: $100.00 CAD Sư Minh Hạnh nhận ngày 17 tháng 04, 2013

 • Hoa Nguyệt: $50.00 CAD ngày 04 tháng 03, 2013 Sư Minh Hạnh nhận

 • VoThuong09: $100.00 Anitya nhận ngày 18 tháng 02, 2013

 • Nhựt Huỳnh: $100.00 Anitya nhận ngày 13 tháng 02, 2013

 • Anitya: $ 40.00 mua nick xanh cho Sư Pháp Đăng ngày 13 tháng 02, 2013

 • ------------------------Hết năm 2012---------------------------------------------

 • Anitya : mua nick cho Sư Minh Hạnh ngày 30 tháng 07, 2012.

 • Huệ Ngọc :$40.00 cúng dường nick xanh cho Sư Tuệ Siêu ngày 27 tháng 07, 2012

 • Anitya mua nick cho Sư Pháp Tân giùm sis Huệ Ngọc ngày 8 tháng 06, 2012: $40.00-

 • Huệ Ngọc: $40.00 USD (nhờ mua nick cho Sư Pháp Tân ngày 8 tháng 6, 2012)

 • Lệ Chánh gửi Sư Tuệ Siêu, Sư Tuệ Quyền nhận giùm  ngày 12 tháng 05, 2012 $100.00 CAD

 • Nguyen Thi Huong : $ 50.00 CAD Lệ Chánh nhận ngày 10 tháng 05, 2012.

 • HoaNguyet8 : $ 50.00 CAD Lệ Chánh nhận ngày 10 tháng 05, 2012

 • Anitya gửi $100.00 cho Ni Sư Liễu Pháp ngày 14 tháng 05, 2012..

 • Anitya gửi $600.00 về VN, TT  Tuệ Siêu nhận được ngày 14 tháng 05, 2012.

 • Anitya $ 50.00 USD ngày 13 tháng 05, 2012

 • Ẩn danh : $100.00 USD Anitya nhận ngày 13 tháng 05, 2012

 • HueNgoc $100.00 USD hùn phước mua nick xanh chư Tăng Anitya nhận ngày 13 tháng 05, 2012

 • NhuKhong_1: $ 100.00 USD, Anitya nhận ngày 08 tháng 05, 2012

 • GĐ Thuỷ Tiên : $ 300.00 USD, Anitya nhận ngày 08 tháng 05, 2012

 • Tcdanh : $50.00 USD, Anitya nhận ngày 07 tháng 05, 2012.

 • Nhuthuynh109 100.00 USD, Anitya nhận ngày 28 tháng 04, 2012.

 • Lệ Chánh đă gửi về cho Sư Tuệ Siêu số tiền nhận năm 2011: $120.00 USD của Van Yen Dung và $50.00 USD của Trần Thị Hương, nhận năm 2012: Tu Nữ Dhamma Sari $200.00 CAD. ngày 23 tháng 01, 2012.

 • Anitya gửi về số tiền 100.00 do Vothuong09 cúng dường, TT Tuệ Siêu nhận được ngày 18 tháng 01, 2012.

 • Cô TN Dhamma Sari : $ 200.00 CAD Lệ Chánh nhận ngày 11 tháng 01, 2012

 • Vothuong09: $ 100.00USD, Anitya nhận ngày 06 tháng 01, 2012.

 • Anitya: $40.00 USD mua nick xanh cho Ni Sư Liễu Pháp ngày 01 tháng 01, 2012.

 • ----------Hết năm 2011----------

 • Anitya : $ 40.00 mua nick xanh cho Sư Pháp Tín ngày 7 tháng 12, 2011.

 • Anitya: $120.00 USD mua nick xanh cho Sư Tịnh Tuệ, Sư Trí Ngỏ, Sư Tịnh Pháp ngày 29 tháng 11, 2011.

 • Anitya gửi về TT Tuệ Siêu $400.00 USD số tiền $300.00 của gia đ́nh Thuỷ Tiên và $100.00 của NhutHuynh. Sư Tuệ Siêu đă nhận được ngày 23 tháng 09, 2011.

 • Gia đ́nh Thuỷ Tiên : $300.00 , Anitya nhận ngày 12 tháng 09, 2011

 • Nhựt Huỳnh: $100.00 USD, Anitya nhận ngày 21 tháng 07, 2011.

 • Anitya: $40.00 USD mua nick xanh cho Sư Minh Hạnh ngày 19 tháng 07, 2011.

 • Anitya: $40.00 USD mua nick xanh cho Sư Tuệ Siêu ngày 17 tháng 07, 2011.

 • Anitya: $40.00 USD mua nick xanh cho Su PhapTan ngày 03 tháng 06, 2011.

 • Trần Thị Hương : $ 50.00 CAD, Lệ Chánh nhận ngày 22 tháng 05, 2011.

 • Van Yen Dung (dongsonglangle) : $ 120.00 USD, Lệ Chánh nhận ngày 30 tháng 04, 2011.

 • Lệ Chánh đă gửi về $ 240.00 USD và $200.00 CAD cho Sư Tuệ Siêu nhận ngày 06 tháng 04, 2011.

 • Anitya gửi về  200.00 USD ngày 13 tháng 03, 2011 từ tiền quỹ c̣n lại = $50.00 cộng với LGN  50.00  cúng dường ngày 6 tháng 03, 2011 và Anitya 100.00 ngày 06 tháng 03, 2011. TT Tuệ Siêu đă nhận.

 • Anitya : $100.00 ngày 06 tháng 03, 2011

 • LGN : $ 50.00 USD Anitya nhận ngày

 • THI HUE LE- NGUYEN :  $50.00 USD, Anitya nhận ngày 25 tháng 02, 2011.

 • Anitya: $40.00 mua nick xanh cho Sư Pháp Đăng ngày 09 tháng 02, 2011.

 • Tu Nữ Dhamma Sari : $ 200.00 CAD, Lệ Chánh nhận ngày 05 tháng 02, 2011.

 • Anitya: $40.00 USD mua nick xanh cho DD Tuệ Quyền ngày 13 tháng 01, 2011.

 • Vothuong09: $ 100.00 Anitya nhận ngày 07 tháng 01, 2010.

 • Anitya : $ 40.00 USD mua nick xanh cho Ni Sư Liễu Pháp ngày 30 tháng 12, 2010.

 • DieuHanh_10 : $120.00 USD, Lệ Chánh nhận ngày 13 tháng 12, 2010.

 • Anitya : $ 40.00 USD mua nick xanh cho Sư Pháp Tín ngày 21 tháng 11, 2010.

 • GD Ngô Ngọc : $ 100 USA, Anitya nhận ngày 11 tháng 10, 2010.

 • Anitya : $ 40.00 USD mua nick xanh cho Sư Trưởng ngày 19 tháng 08, 2010.

 • Anitya gửi về TT Tuệ Siêu ngày 22 tháng 07, 2010 số tiền $400.00 USD gồm có tiền quỹ c̣n lại $295.00 + 105.00 từ Anitya

 • Anitya : $ 105.00 USD ngày 22 tháng 07, 2010.

 • Anitya: $40.00 USD mua nick xanh cho Sư Minh Hanh ngày 18 tháng 07, 2010.

 • Anitya: 40.00 USD mua nick xanh cho TT Tuệ Siêu ngày 16 tháng 07, 2010.

 • Nguồn Đức Hạnh: 135 USD, Anitya nhận ngày 23 tháng 06, 2010

 • Anitya : 40.00 USD mua nick xanh cho DD Pháp Tân tháng 6, 2010.

 • Bác VinhDieuTinh $200.00 EURO Sư Thiện Phúc chuyển, Sư Tuệ Siêu nhận đủ ngày 30 tháng 05, 2010.

 • Vô Thường09: $100.00 USD, Anitya  nhận ngày 10 tháng 05, 2010.

 • Bac Dieu Hanh : $ 120.00 USD, Lệ Chánh nhận ngày 04 tháng 05, 2010

 • Gửi Ni Sư Liễu Pháp $ 75.00 USD ngày 05 tháng 04, 2010- Anitya gửi.

 • Nguon Duc Hanh $75.00 USD, Anitya nhận ngày 02 tháng 04, 2010

 • Gửi Ni Sư Liễu Pháp $200.00 USD ngày 05 tháng 03- Anitya gửi.

 • Diệu Nghiêm 300.00 USD , Anitya nhận hiện kim lần cuối ngày 03 tháng 03, 2010.

 • Anitya mua nick xanh $40.00 cho Sư Pháp Đăng tháng 2, 2010.

 • Lệ Chánh gửi về VN $790.00 USD và $250.00 CAD ngày 07 tháng 02, 2010, Sư Tuệ Siêu nhận được ngày 08 tháng 02, 2010.

 • TN DhammaSari : $ 200.00 CAD, Lệ Chánh nhận ngày 31 tháng 01, 2010, tương đương $187.00 USD theo hối suất ngày 31 tháng 01, 2010.

 • HoaNguyet_8: $50.00 CAD, Lệ Chánh nhận ngày 14 tháng 01, 2010, tương đương 48.00 USD theo hối suất ngày 15 tháng 01, 2010.

 • Anitya : $80.00 USD, mua nick xanh cho NS Liễu Pháp từ tháng 12, 2009, nick  xanh cho Sư Tuệ Quyền tháng giêng 2010.

 • Tu Nữ Jinaputta : $50.00 CAD Lệ Chánh nhận ngày 24 tháng 10, 2009.

 • Tran Thi Huong: $50.00 CAD Lệ Chánh nhận ngày 24 tháng 10, 2009.

 • Dieuhanh_10 :$120.00 USD, Lệ Chánh nhật ngày 04 tháng 10, 2009.

 • Trúc Vy : $100.00 EURO, tương đương $150.00 Gia kim, Lệ Chánh nhận ngày 25 tháng 09, 2009.

 • Nguyễn Thành Công : $200.00 USD, Lệ Chánh nhận ngày 07 tháng 08, 2009.

 • Như Hạnh: $ 400.00 Úc Kim, tương đương 320.00 USD, gửi TN Như Nguyện chuyển lại cho TT Giác Giới ngày 06 tháng 07, 2009.

 • Anitya chi  $40.00 USD: Mua nick xanh cho TT Giác Giới ngày 01 tháng 07, 2009.

 • Văn Yên Dung: $120.00 USD, Lệ Chánh nhận được ngày 23 tháng 06, 2009.

 • Gửi về cho TT Giác Giới ngày 09 tháng 06, 2009 số tiền $ 970.00 CAD (Lệ Chánh gửi), tương đương $ 878.00 USD theo hối suất ngày 10 tháng 06, 2009.

 • Buongbo: $2,000,000.00 VND ( Hai triệu) tương đương $112.00 USD , gửi thẳng cho TT Giác Giới, đă nhận được ngày 09 tháng 06, 2009.

 • TN Dhamma Sari: $200.00 CAD, Lệ Chánh nhận ngày 31 tháng 05, 2009.

 • Minh Lac: $ 200.00 CAD, Lệ Chánh nhận ngày 31 tháng 05, 2009.

 • Batphong2008: $100.00 USD, Lệ Chánh nhận ngày 20 tháng 04, 2009.

 • Vobatphi: $200.00 USD, Lệ Chánh nhận ngày 20 tháng 04, 2009.

 • Gửi Ni Sư Liễu Pháp ngày 18 tháng 03, 2009 số tiền $200.00 USD (Anitya gửi)

 • Mudita: $ 50.00 CAD, Sư Minh Hạnh nhận ngày 18 tháng 03, 2009

 • Nguonduchanh: $ 150.00 CAD, Anitya nhận ngày 13 tháng 03, 2009.

 • Tu Nữ Diệu Linh : $ 50.00 CAD, Lệ Chánh nhận ngày 11 tháng 03, 2009.

 • Hoa Nguyet: $ 50.00 USD, Lệ Chánh nhận ngày 11 tháng 03, 2009.

 • Le Chanh : $200.00 CAD cập nhật sổ sách ngày 11 tháng 03, 2009.

 • Dieuhanh_10 : $120.00 CAD Lệ Chánh nhận ngày 10 tháng 03, 2009.

 • Huệ Ngọc: $100.00 USD Anitya nhận ngày 26 tháng 02, 2009

 • Vô Thường: $ 100.00 USD gửi Aniya nhận được ngày 06 tháng 02, 2009

 • Anitya :$40.00 USD mua nick cho Sư Pháp Đăng ngày 28 tháng 01, 2009

 • Trịnh Kim Thanh: 150.00 CAD gửi Lệ Chánh ngày 06 tháng 01, 2009.


 • Ghi Chú: Nhân sự hỗ trợ Chủ Nhiệm Lệ Chánh điều hành  Quỹ Hộ Pháp:

 • http://moneycentral.msn.com/investor/market/currencyconverter.aspx
 • Lệ Chánh: Giữ ngân khoản và gửi đi theo nhu cầu.
 • Sư Minh Hạnh: Nhận chi phiếu, hiện kim, phối kiểm và chuyển lại cho Lệ Chánh hoán ngân nếu là chi phiếu.
 • Lăng Già Nguyệt: Cập nhật sổ sách theo thông tin do Lệ Chánh hoặc Sư Minh Hạnh cung cấp và đưa lên trang Web.

   

 •